Volledig arbeidsongeschikt (IVA) of Wajonguitkering met DGA toch aan het werk?

De Nederlandse regering heeft besloten om tijdelijk re-integratieondersteuning via UWV mogelijk te maken voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. Dit geldt voor personen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen). De pilot is bedoeld om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren.

De tijdelijke mogelijkheid voor re-integratieondersteuning gaat in op 22 april 2023 en loopt tot 1 april 2028.

Met deze nieuwe maatregel kan UWV:

  • Het volledige ondersteuningsaanbod inzetten, zoals bijvoorbeeld een traject zoals Werkfit, Naar Werk, IPS of scholing.
  • Ook kunnen re-integratie-instrumenten zoals loondispensatie en proefplaatsing worden toegewezen
  • Er kan financieel advies worden gegeven om inzicht te bieden in wat inkomsten uit arbeid voor effect kunnen hebben op het totale inkomen.

Deelnemers hebben gedurende de looptijd van de AMvB geen re-integratieverplichtingen en er vinden geen herbeoordelingen plaats op basis van verdiensten tot oktober 2027.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid?
Mensen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot ondersteuning naar werk kunnen contact opnemen met UWV. U mag ook contact met ons opnemen.

Evaluatie
Er zal een evaluatie worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregel. Na 2 jaar zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, waarbij wordt gekeken of de UWV-dienstverlening en voorzieningen aansluiten bij de behoeften van mensen en tot welke resultaten de inzet van re-integratie instrumenten heeft geleid. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zal het kabinet besluiten of de maatregel structureel wordt gemaakt.

Meer hierover lezen……

Bron: OVAL

 

Vragen? Laat u terug bellen

×