Nieuws

Burn-out volksziekte nummer één

Hadden de meeste mensen twintig jaar geleden nog nooit van het woord burn-out gehoord, inmiddels is het volksziekte nummer één. Ons land gaat aan stress ten onder, zo veel is duidelijk.

Een op de zes Nederlanders heeft last van burn-out klachten en dit aantal neemt alleen maar toe. Inmiddels kampen mensen steeds jonger met stress en vermoeidheid.

Zo heeft maar liefst één op de vier studenten last van burn-out klachten, dat bleek uit een onderzoek van de Hogeschool Windesheim. De huidige generatie ervaart namelijk een steeds grotere druk om te presteren. Studeren moet immers een stuk sneller en efficiënter. Daar komt bij dat, met de afschaffing van de basisbeurs, het studentenleven een stuk duurder is geworden. Veel studenten werken zich daarom een slag in de rondte om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij kampen ze met de constante druk dat ze zich geen fouten mogen permitteren. Je moet direct de juiste studie kiezen en al je punten halen. Lukt dat niet? Dan wordt studeren wel een heel dure grap.

Burn-out kan verschillende oorzaken hebben, blijf er niet mee zitten maar zoek hulp.

Bron: www.mt.nl

Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Het gaat om studenten die met medische beperking ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.
Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. Voor veel studenten met een medische beperking betekent dit dat na de wetswijziging hun toeslag omhoog gaat. Het mag voor de hoogte van de studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont.

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde. Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Van Ark vindt het belangrijk dat ook jongeren met een medische beperking de mogelijkheid krijgen om een studie te volgen om zo een betere kans op een baan te maken.

Lees verder…

 

Bron: rijksoverheid.nl

Herkent u een vals diploma?

Zorgvuldige selectie is belangrijk. Twijfelt een werkgever of een diploma of certificaat van een sollicitant echt is, dan kan hij zelf een aantal zaken doen om te achterhalen of hij met een authentiek document te maken heeft.

Natuurlijk hoopt de werkgever dat een sollicitant niet met zijn diploma’s sjoemelt, maar hij kan er niet blindelings van uitgaan dat de documenten echt zijn. Er zijn allerlei valse opleidingsdocumenten in omloop. Diploma’s en certificaten worden bewerkt en nagemaakt. Er zijn zelfs bedrijven die tegen betaling diploma’s verstrekken. Meestal gebeurt dit via internet.

Als de werkgever een diploma of certificaat wil controleren op echtheid, moet hij op de eerste plaats letten of de vereiste technische kenmerken aanwezig zijn, zoals handtekeningen, watermerken, legalisatiestempels, kopieerbeveiliging, ultraviolette elementen en hologrammen.
De volgende kenmerken kunnen er ook op wijzen dat een diploma of certificaat vals of vervalst is:
•verschillende lettertypen of lettergroottes;
•handmatig aangebrachte wijzigingen;
•het gebruik van correctievloeistof;
•data van diploma en cv komen niet overeen;
•spel- of grammaticafouten.

Twijfelt de werkgever aan de echtheid van een Nederlands diploma, dan kan hij voor de screening van de werknemer ook vragen om een uittreksel uit het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo’n gecertificeerd pdf-bestand dient als bewijs. Alleen de sollicitant kan het uittreksel downloaden op de website van DUO. Daarnaast kan de werkgever bij ernstige twijfels natuurlijk doorvragen: weet de sollicitant waar afkortingen van vakken op de cijferlijst voor staan?

Bron: Rendement.nl

Inclusieve beweging: inspireren overheidwerkgevers

Op naar de 100.000 banen!’ heeft een verbreding van haar opdracht geaccepteerd. Staatssecretaris Van Ark maakte dat onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het projectteam zal de komende twee jaar ook overheidswerkgevers informeren en inspireren om medewerkers met een beperking aan te nemen. De huidige doelstelling om werkgevers uit de marktsector op dit gebied te ondersteunen blijft vanzelfsprekend bestaan.

‘Op naar de 100.000 banen!’ is een initiatief van ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Ondersteund door Instituut Gak zet het projectteam zich in om werkgevers te ondersteunen bij de invulling van de Banenafspraak. Staatssecretaris Van Ark heeft ‘Op naar de 100.000 banen!’ nu gevraagd om voort te bouwen op de successen in de marktsector en ook overheidswerkgevers te informeren en inspireren. De opdracht geldt in eerste instantie voor twee jaar.

De vraag van de staatssecretaris van SZW aan het projectteam past in het brede offensief dat Van Ark opstart om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze neemt verschillende maatregelen om het voor werkgevers, uit markt en overheid, eenvoudiger te maken om mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan te nemen.

Drie onderdelen
De opdracht van de staatssecretaris is gericht op drie verschillende onderdelen. Als eerste het actief motiveren van werkgevers die zich al bezighouden met de Banenafspraak en van werkgevers die er nog geen ervaring mee hebben. Daarnaast is het de bedoeling om meer aandacht te genereren voor regionale samenwerking tussen alle betrokkenen. Ten derde zal het projectteam zich richten op verdere uitwerking en onderzoek van de mogelijkheden tot samenwerking tussen overheid en markt.

Inclusieve beweging
Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen, noemt de verbreding van de opdracht eervol. “Met een kopgroep van intrinsiek gemotiveerde werkgevers is er de afgelopen jaren een inclusieve beweging op de arbeidsmarkt ontstaan. De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, stellen we graag ten dienste aan overheidswerkgevers. Zoals de staatssecretaris terecht schrijft in haar brief, staat voorop dat we de doelstellingen van de Banenafspraak halen en er in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Aantallen 2018
Tegelijk met de Kamerbrief waarin staatssecretaris Van Ark haar Brede Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen beschreef, verscheen ook het jaaroverzicht 2018 over de Banenafspraak. De cijfers over 2018 zijn wederom indrukwekkend te noemen. 51.956 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn inmiddels gecreëerd. Dat is ruim boven de doelstelling voor het jaar. Het is het vierde jaar op rij dat werkgevers uit de marktsector de doelstellingen uit de Banenafspraak halen.

De Overstap

De Overstap is al jaren Vlootpartner van ‘Op naar de 100.000 banen!’ en heeft inmiddels vele plaatsingen gerealiseerd bij werkgevers. Het is mooi dat met de gewijzigde opdracht De Overstap verder kan op de ingeslagen weg.

 

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshovenvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

 

De arbeidsmarkt verandert, door digitalisering komen er nieuwe banen bij. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Mensen die in een krimpberoep werken kunnen zich laten omscholen naar een nieuwe baan. Zij kunnen zo voorkomen dat ze op den duur ontslagen worden. Maar er zijn ook veel werkgevers die staan te springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals in de ICT-sector. Bovendien kan leven lang ontwikkelen mensen in zware beroepen helpen om van baan te wisselen en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te bereken.

Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie).

Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Meer weten……

Bron: Rijksoverheid.nl

Strijd van Salland tegen kanker

Strijd van Salland tegen Kanker is een actie van Vereniging Heino Helpt om donaties te werven voor meer onderzoek naar hersenkanker. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is 100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.

Zondag 23 juni vond dit jaarlijkse sportieve evenement weer plaats en konden de donateurs de uitgezette routes in verschillende sportonderdelen aangaan. Onze collega Jolande Blankenvoorde zet zich al jaren in voor dit prachtige doel!

Om 16.00 uur werd een voorlopige tussenstand bekend gemaakt van €92.855,00!!

De Overstap heeft hier als sponsor ook graag aan bijgedragen.

Wij feliciteren Strijd van Salland met deze prachtige opbrengst!!
Meer weten…

Ontspannen op vakantie

Met de vakanties weer in het vooruitzicht is het belangrijk om stress te voorkomen en ontspannen op vakantie te gaan.
Stresssituaties voor honderd procent vermijden, is bijna onmogelijk. Maar je kunt je er wel weerbaarder tegen maken. Het gaat erom de stress te managen.

Een stresssituatie roept bij de ene mens allerlei ongewenste reacties op, terwijl een ander vrolijk doorgaat met de dingen die gedaan moeten worden. Die laatste groep mensen blijkt een aantal overeenkomstige kenmerken te hebben. Ze zijn optimistisch, hebben vertrouwen in hun eigen kunnen en ze zijn ervan overtuigd dat zij de omstandigheden kunnen beïnvloeden.

De stressgevoelige mens heeft vaak een heel groot (te groot) verantwoordelijkheidsgevoel en een grote prestatiedrang. Om goed inzicht te krijgen in gebeurtenissen of situaties die bij jou veel stress oproepen, kun je een stressdagboek bijhouden. Hierin noteer je bijvoorbeeld enkele weken hoe je je op bepaalde momenten van de dag voelt. Noteer ook hoe je reageert als er iets gebeurt wat bij jou veel stress oproept. En hoe je op die situatie reageert. Om beter bestand te zijn tegen stress, kun je je lichamelijk en geestelijk sterker maken.

Hieronder enkele tips die hierbij wellicht kunnen helpen:
–  Sporten helpt je je spieren te ontspannen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen die veel sporten, minder heftig reageren op stressoren.
–  Datzelfde geldt voor ontspanningsoefeningen als yoga en meditatie.
–  Door gezond te eten en weinig te roken en te drinken ben je beter bestand tegen ziekten.
–  Mix werken en nietsdoen. Neem geregeld een pauze waarin je even helemaal niets of totaal iets anders doet. Want ook afwisseling van werktaken voorkomt stress.
–  Realiseer je dat niemand perfect is. Iedereen maakt fouten.
–  Het is leuk als mensen je aardig vinden, maar niet als dat ten koste van jezelf gaat. Kom voor jezelf op en zeg nee als je iets niet wilt of kunt doen.
–  Trek tijdig aan de bel als je voelt dat de spanning teveel wordt. En roep hulp in van collega’s, vrienden en familie of professionele hulpverleners. Vraag hulp, bijvoorbeeld bij een coach als jij er zelf niet uit kunt komen.

We wensen je alvast een ontspannen vakantie.

Gert.

 

De Overstap feliciteert Kari’s Crackers

Onze onderneming neemt niet mensen aan om crackers te bakken, maar bakt crackers om mensen aan te nemen. Zo ontwikkelen wij een eigen versie van een Sociale Onderneming, aldus Patrick Roozemond tijdens de feestelijke opening in Heino. 

Vrijdag 10 mei was De Overstap aanwezig bij de feestelijke opening van het nieuwe pand van Karis Crackers aan de Weerd 4 in Heino.
Het programma begon met een interactieve sessie over ‘Het samen bewegen met Sociaal Ondernemerschap’. In kleine gesprekken werd er gebrainstormd over het opzetten van een “levend lab”.

Karis Crackers: “We zien onszelf als een Levend Lab, waarbij we continu experimenteren met nieuwe tools en met verbeteringen waarmee we onze mensen kunnen helpen in hun groei. Wij vinden het heerlijk om met elkaar mooie voedingswaren te maken. Zoveel mogelijk met de hand en met pure ingrediënten. Bovenal zijn we op zoek naar een goede sfeer waarbij mensen tot hun recht komen. We zijn gezegend met een groep mensen die ons een helpende hand toesteken en die tegelijkertijd leren om zichzelf te ontwikkelen. Allemaal mensen die om wat voor reden dan ook (even) de ruimte nodig hebben om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen.”

Patrik en Kari Roozemond

Om 16.30 uur verrichtte wethouder Jacques van Loevezijn van gemeente Raalte de officiële opening van het nieuwe onderkomen waarna er geproost werd en een proeverij plaatsvond met uiteraard heerlijk eigengemaakte pizzacrackers.

Wethouder van Loevezijn

De Overstap feliciteert Kari’s Crackers met het mooie nieuwe pand. Wij wensen Patrick en Kari veel werkplezier en groei toe.

Kari Roozemond en Jolande Blankenvoorde 

De Overstap werkt al een geruime tijd met veel plezier met deze sociale onderneming samen, jobcoaching, re-integratie, praktijkassessment voor UVW en gemeentelijke klanten.

 

 

 

Opscheppen houd ik niet van!

Hoe vertel ik dan waar ik goed in ben?
Pas geleden had ik een klant bij mij aan tafel zitten; hij mocht op gesprek! Het was voor het eerst in 15 jaar dat hij een sollicitatiegesprek had. Alle reden om je dus goed voor te bereiden. Samen met hem besprak ik welke vragen hij zoal zou kunnen verwachten in een eerste gesprek. Bijvoorbeeld: Waar bent u goed in? ‘He bah’, zegt hij tegen mij, ‘ik hou daar niet van om over mezelf op te scheppen’. Ik begrijp dat wel, het past niet bij onze nuchtere Hollandse mentaliteit. Maar toch is het belangrijk om te laten zien en te vertellen waarom jij voor het bedrijf hebt gekozen en waarom zij nu juist jou moeten hebben! Als je dan toch iets over jezelf moet vertellen is het handig hier een hulpmiddeltje voor te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld heel goed met de STAR-methode. Deze methode leren wij onze klanten in een begeleidingstraject te begrijpen en gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Hieronder legt Jolande Blankenvoorde uit hoe deze methode werkt.

 

STAR METHODE

De letters STAR staan voor:

S = Situatie
Je gaat op zoek naar een situatie in je (werk)verleden waarin je kunt laten zien dat je ( bijvoorbeeld) daadkrachtig was. Probeer die situatie in gedachten weer voor je te nemen. Beschrijf dan in het kort hoe het zat.

Vind je het lastig om zelf iets te verzinnen?
Stel je bij de stappen maar eens de volgende denkbeeldige situatie voor : Iedereen op jouw afdeling twijfelde om eens alles goed op te ruimen. Niemand had er zin in, maar ergerde zich wel aan alle rommel die dagelijks bleef liggen.

T = Taak
Vertel dan jouw taak of rol binnen die situatie.
Je werkt in een klein team en iedereen is altijd te druk met van alles en nog wat.

A = Actie
Benoem daarna de zaken die je toen hebt gedaan om het probleem op te lossen, dus de acties.
Ondanks dat je enorm druk was heb je toch tijd vrijgemaakt om eens goed op te ruimen.

R = Resultaat
Een STAR is pas compleet en overtuigend als het resultaat ook wordt benoemd. Hoe heb je het opgelost? Wat was de conclusie? Wat vonden anderen (klant, collega’s of leidinggevende) ervan?

5 tips voor een geslaagde STAR
• Werk vóór een gesprek drie belangrijke kwaliteiten uit die nodig zijn voor de functie (kijk hiervoor in de vacaturetekst). Zoek naar situaties binnen de laatste drie tot vijf jaar. Hoe actueler, hoe beter.
• Ga in je hoofd de vier letters af, als je over een kwaliteit praat en laat je gesprekspartner zien dat je goed voorbereid bent.
• Belangrijk, wijd niet teveel uit per onderdeel. Houd het kort en krachtig, niet meer dan vijf zinnen per onderdeel. De interviewer bepaalt of hij/zij er meer over wil horen.
• Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden. Gebruik voorbeelden van echte situaties, geen denkbeeldige.
• Heb je geen of nog niet zo veel werkervaring? Gebruik situaties uit je opleiding of andere activiteiten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of sportclub.

Binnenkort een sollicitatiegesprek?
Als je deze methode gaat toepassen, oefen dan een aantal keren van tevoren (hardop) met de methode. Oefen daarna nog eens met je partner of een goede vriend. Pas als je de techniek goed onder de knie hebt, zal je merken dat het je helpt. Succes!!

Heb jij nog aanvulling op bovenstaande of andere tips voor mij? stuur mij een berichtje. Mocht je andere vragen hebben mag je natuurlijk ook reageren.

Jolande Blankenvoorde
Re-integratieconsulent/jobcoach
j.blankenvoorde@overstap.nl

Kabinet versimpelt het aannemen van gehandicapten voor werkgevers

Het moet voor werkgevers simpeler worden gehandicapten in dienst te nemen.
Er komt weer uniform, landelijk beleid. Daarmee wordt vastgesteld hoeveel subsidie een werkgever krijgt. De nieuwe regels moeten volgend jaar van kracht worden.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken op internet heeft gepubliceerd.

Het pakket aan maatregelen is de uitwerking van het ‘breed offensief’ dat Van Ark eind vorig jaar aankondigde.
Werkgevers kunnen al jaren subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. De werkgever moet altijd minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten moeten bepalen wat de productie waard is – de zogenoemde ‘loonwaarde’ – en de subsidie uitbetalen om de loonwaarde tot het minimumloon aan te vullen.

Rompslomp
Maar gemeenten hebben allemaal eigen manieren bedacht om de loonwaarde vast te stellen en de subsidie uit te betalen. Van Ark kondigt nu aan weer uniform landelijk beleid voor het bepalen van de ‘loonwaarde’ en voor de subsidie.
Beleidsvrijheid is juist een kern van de decentralisatie. Sinds 2006 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. In 2015 kwamen daar alle arbeidsgehandicapten bij via de Participatiewet. In dat jaar werden gemeenten ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor alle zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden.

Boetes
De afspraak is dat overheid en werkgevers de komende jaren 125 duizend gehandicapten aan een baan helpen. Als dat niet lukt, worden boetes opgelegd. Volgens Van Ark liggen werkgevers voor op schema: eind 2017 zijn 37 duizend banen gecreëerd terwijl dat er volgens de plannen 33 duizend moesten zijn.

Obstakels
Van Ark wil met het ‘breed offensief’ obstakels wegnemen:
– Uniformering van de keuring van de arbeidsproductiviteit en de uitbetaling van de subsidie,
– Procedure bij ziekte van de gehandicapte wordt versimpeld. Nu meldt de werkgever de werknemer tweemaal ziek. In 2021 hoeft de werkgever de ziekmelding alleen bij het UWV te doen.

Wel of geen recht
De gehandicapte krijgt een wettelijk recht op ‘noodzakelijk geachte ondersteuning’. De Tweede Kamer wil de gehandicapte eigenlijk recht op een ‘jobcoach’, een begeleider of faciliteiten, geven. Maar Van Ark wijst dit af. ‘Er is altijd een individuele beoordeling door de gemeente noodzakelijk. Zoals aangegeven kunnen de behoeften en mogelijkheden van mensen met beperkingen en van werkgevers sterk verschillen. (…) Het kan bijvoorbeeld gaan om een vervoersvoorziening die nodig is om betrokkene in staat te stellen zijn werk te bereiken, een hulpmiddel die nodig is bij een visuele of motorische handicap of om een meeneembare voorziening, bij voorbeeld voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, of de bij het werk te gebruiken hulpmiddelen. De aanvraag kan ook betrekking hebben op het verstrekken van een vergoeding voor een interne jobcoach door een werkgever, waarbij er aandacht is voor de kwaliteit van de jobcoach.’

Helemaal lezen…..

Bron: Telegraaf