Nieuws

Het Leefstijlroer

In deze dagen met het coronavirus (COVID-19) zijn we nog meer op ons zelf gewezen. Het naleven van een gezonde leefstijl is meer dan alleen voeding en bewegen.
De vereniging van arts en leefstijl heeft het leefstijlroer ontwikkelt (bron Arts en leefstijl):

Het leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl.
Je staat zelf aan het roer en kan zelf bijsturen. Het leefstijlroer is altijd in beweging, het geeft richting en maakt verbinding.
Je kunt het Leefstijlroer uitprinten en meenemen naar je huisarts of zorgprofessional om in gesprek te gaan over een mogelijke leefstijlaanpassing.

Het leefstijlroer

Aangepaste werkwijze ivm Coronavirus

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt toe. Medewerkers van de Overstap komen door hun werk veel in contact met verschillende mensen. Daarom hebben we zondagmiddag na de persconferentie van het kabinet al onze klanten geïnformeerd met onderstaande informatie.

Gelet op de aanwijzingen van RIVM en de maatregelen die door het kabinet zijn genomen passen wij onze werkzaamheden aan.
Dat betekent voor u:
– Dat we wel telefonisch (074-2509002 of per email (info@overstap.nl) bereikbaar blijven.
– Alle cliëntgebonden contacten en afspraken vinden gematigd doorgang, alleen de noodzakelijke bezoeken zullen worden afgelegd. Dit wordt van dag tot dag bekeken.
– Vooraf zullen medewerkers u altijd de vraag stellen of u verkouden bent of (lichte) griepklachten heeft. De medewerker maakt dan de afweging of de afspraak door kan gaan.
– Als u verkoudheidsklachten hebt, kom dan niet naar ons kantoor en informeer uw coach. Ook wanneer uw coach bij u op bezoek zou komen.
– Medewerkers zullen zoveel mogelijk via telefoon, skype of email contact met u onderhouden.
– Het tekenen van bijvoorbeeld zorg- of re-integratieplannen, beoordelingen, arbeidsovereenkomsten, graag zoveel mogelijk scannen of eventueel per post zenden.
– Geplande intakes (bijv. morgen) worden telefonisch gehouden of worden in overleg met u (en opdrachtgever) opgeschort tot na 6 april 2020.
– Er wordt door de medewerkers van de Overstap niet deelgenomen aan regionale of landelijke bijeenkomsten.
– Deze uitgangspunten gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020.
– We begrijpen dat bovenstaande mogelijk aanvullende vragen bij u oproept, neem gerust vanaf maandagmorgen contact op met uw coach of via ons centrale nummer 074-2509002.

Wij rekenen op uw begrip….

 

Levensloopbegeleiding bij mensen met Autisme is belangrijk, waarom?

We weten al lang dat levensloopbegeleiding (of lifecoaching) voor mensen met autisme heel belangrijk kan zijn. Deze conclusie werd al in 2009 getrokken door De Gezondheidsraad in het rapport: “Een leven lang anders”.

Toch komt dit in Nederland niet vanzelf van de grond, omdat ons wettelijk stelsel voor zorg en ondersteuning hier niet altijd op aansluit. Dit is waar mensen met autisme in de praktijk vaak tegenaan lopen:
1. Als er een probleem ontstaat wordt er een begeleidingstraject gestart voor het oplossen van precies dát probleem. Daarna stopt de begeleiding, ook als er ondertussen nieuwe problemen optreden.
2. Als er problemen op verschillende levensterreinen optreden die wel met elkaar samenhangen, dan krijgt ieder levensterrein een apart begeleidingstraject.
3. Als er een goede klik is met een begeleider dan moet deze persoon vaak weer losgelaten worden zodra er minder begeleiding nodig is.
4. Als er acuut begeleiding nodig is omdat er iets fout gaat of fout dreigt te gaan, dan moet er eerst een indicatie aangevraagd worden voor begeleiding. Dit kost tijd en levert vaak stress op. Vervolgens komt de persoon die de begeleiding aanvraagt op een wachtlijst en krijgt hij/zij een nieuwe begeleider toegewezen met wie nog een band moet worden opgebouwd.

 

Vraaggericht werken

Levensloopbegeleiders gaan vraaggericht en ontwikkelingsgericht te werk. Ze stimuleren op een respectvolle manier de ontwikkeling, het levensgeluk, de autonomie en deelname van de deelnemers aan de samenleving. Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching) en regelen maatwerk voor de deelnemers waar dat nodig is.

 

Waar kan ik terecht

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van levensloopbegeleiding in. De Overstap werkt met veel gemeenten in Overijssel samen.
Ook op zoek naar een levensloopbegeleider? Adviesbureau de Overstap stelt ze graag aan u voor.

Wijzigingen in het doelgroepregister

Heeft u werknemers in dienst die in het doelgroepregister staan? Er zijn sinds 1 februari 2020 regels veranderd. Dit heeft voor u mogelijk gevolgen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Een werknemer kan zich uitschrijven

Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in het doelgroepregister te staan, kan hij zich laten uitschrijven. Een werknemer kan besluiten om zich uit te schrijven, omdat hij niet geregistreerd wil staan onder een doelgroep waar hij niet langer onder valt.
Voor u kan dit betekenen dat u bepaalde voordelen verliest. Ook telt de werknemer niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Dit geldt dan pas vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment wordt de werknemer daadwerkelijk uitgeschreven. Sommige werknemers worden wel meteen uitgeschreven.
Dit zijn werknemers die alleen geregistreerd staan als:
– Schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of,
– van het praktijkonderwijs (pro) of,
– iemand die op 31 december 2014 op de wachtlijst WSW stond (Wet Sociale Werkvoorziening).

 

Opname tot AOW-leeftijd

Vanaf 1 februari 2020 blijft een werknemer tot zijn AOW-leeftijd in het doelgroepregister staan, behalve als hij zich laat uitschrijven. Voor u geeft dit meer zekerheid.
Bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie heeft. De gegevens worden namelijk door derden aangeleverd en periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

 

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit via het werkgeversportaal van het UWV opvragen. Voor een sollicitant of uitzendkracht doet u dit met zijn burgerservicenummer. Een eigen werknemer of een gedetacheerde werknemer kan dit met zijn burgerservicenummer of met het loonheffingennummer van het bedrijf.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, lees hier verder…

Geslaagd: audit ISO 9001-2015!

“We leren elke dag….”

We zijn kritisch op ons functioneren en leren elke dag, luisteren goed naar onze klanten, opdrachtgevers en intermediairs en vertalen dat in ons handelen, aldus Han Kuipers van De Overstap. Het is dan ook fijn om na een dag van auditeren, waarbij de processen onder de loep zijn genomen en met verschillende collega’s is gesproken dat dit bevestigd is geworden door de auditeur!

We zijn dan zeer tevreden dat we weer met vlag en wimpel zijn geslaagd!

 

Mooie score klanttevredenheid en plaatsingspercentage

Jaarlijks wordt de klanttevredenheid gemeten t.b.v. o.a. UWV trajecten Werk Fit en Naar Werk, tegelijk kijkt UWV naar succespercentages en aantal plaatsingen.

Mooie scores

Elk jaar wil je graag betere resultaten behalen, dat kan alleen wanneer je over een professioneel en gedreven team beschikt. Wij zeggen vanuit De Overstap nooit nee tegen een aanmelding voor een traject omdat we vinden dat iedereen een kans moet krijgen, dat wil niet zeggen dat alles ook succesvol verloopt.
Maar als we naar onze cijfers voor klanttevredenheidsonderzoek kijken die door Contenza zijn verzameld en geanalyseerd dan tonen deze aan dat we behoren tot de best scorende re-integratiebedrijven in Oost Nederland.

Daarnaast zijn we met maar liefst 92% succesvolle afgeronde trajecten Werkfit en 80% plaatsingen in Naar Werk trajecten, bijzonder trots!

58.544 banen van banenafspraak gerealiseerd aldus UWV

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2019 in totaal 58.544 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 47.904 banen via een regulier dienstverband en 10.640 banen via een uitzendcontract of detachering.

Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting.

 

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 30 september 2019 3.682 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 67 procent van de mensen die tot en met 30 juni 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Bron: UWV.nl

Passend aanbod (verplichte tegenprestatie) kost half miljard

Niemand in de bijstand aan de kant. Wij delen deze ambitie met staatssecretaris Van Ark. Echter, het wetsvoorstel dat er nu ligt gaat de meeste mensen in de bijstand niet verder helpen en kost minimaal een half miljard extra.

De VNG eist serieuze aanpassingen in het wetsvoorstel en voldoende geld om de ambitie waar te maken. Gemeenten proberen mensen die in de bijstand belanden zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Er wordt gekeken naar wat onze inwoners verder helpt en er wordt daarbij passend aanbod gedaan.

Aanpassingen in wetsvoorstel

De huidige Participatiewet biedt ruimte voor dit maatwerk, hoewel gemeenten door eerdere kortingen op de middelen voor re-integratie lang niet iedereen voldoende aandacht kunnen geven. De voorgestelde aanpassingen beperken gemeenten in het bieden van maatwerk. Daarnaast zorgt een verplichte tegenprestatie er op geen enkele wijze voor dat mensen daadwerkelijk aan een baan geholpen worden. Om die redenen willen wij serieuze aanpassingen in het wetsvoorstel.

 

VNG: Onafhankelijk onderzoek naar kosten

Zowel de VNG als het SCP hebben het kabinet er al eerder op gewezen dat door de verregaande bezuinigingen, die gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, het financieel onmogelijk is voor gemeenten om iedereen een passend aanbod te kunnen doen. Gemeenten kregen in 2010 € 4500,- en nu nog maar € 1500,- per uitkeringsgerechtigde.
Eerste berekeningen laten zien dat het ongeveer een half miljard kost om te komen tot een passend aanbod voor iedereen. Met de staatssecretaris is vooralsnog echter niet te praten over geld: volgens de staatssecretaris kan de uitvoering binnen het huidige budget. Daarom pleiten wij voor een onafhankelijk onderzoek naar de kosten.

Lees ook de bestuurlijke reactie…

 

Burn-out voorkomen? Oneens over de oplossing

Werknemer ziet goede werk-privébalans als eigen verantwoordelijkheid

Uit onderzoek van LinkedIn onder werknemers en werkgevers blijkt dat het hebben van een scheve balans tussen werk en privé volgens 90 procent van de werknemers de kans op een burn-out vergroot. Zo’n driekwart van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde werk-privébalans.

Meer dan één op de tien werknemers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben bij ongewijzigde werkomstandigheden. Hoewel beide partijen vinden dat ze evenveel verantwoordelijkheid dragen, blijkt dat ze van mening verschillen over hoe een dreigende disbalans te voorkomen. Werkend Nederland zoekt de oplossing voornamelijk in privésfeer, terwijl de werkgever van mening is dat het gesprek aangaan de belangrijkste maatregel is.

 

Werknemers praten zelden met werkgevers over gezonde werk-privébalans

Bijna drie op de vier werknemers geeft aan dat ze een goede balans wel eens hebben opgeofferd voor het werk. Bij disbalans zoeken ze de oplossing zelden in de werksfeer, maar nemen het herstel hoofdzakelijk voor eigen rekening. Volgens werkgevers is het gesprek aangaan met je baas het belangrijkste voor werknemers (53 procent). Bij werknemers staat dat op de vierde plek, slechts één op de drie werknemers durft dat daadwerkelijk te doen.
In plaats van het gesprek aan gaan, herstellen werknemers de balans met name in eigen tijd, door:
•   voldoende tijd voor ontspanning buiten werktijd (54 procent)
•   zoveel mogelijk het werk los te laten in hun vrije tijd (49 procent)
•   beter naar hun lichaam te leren luisteren (42 procent)

LinkedIn vroeg psycholoog en stressexpert Thijs Launspach waarom er een dergelijke barrière bestaat: ‘Uit deze cijfers blijkt dat er nog steeds sprake is van een taboe: weinig werknemers durven over hun werkdruk het gesprek aan te gaan met hun werkgever. Dit terwijl het juist in het belang is van werkgevers als hun medewerkers gezond en gelukkig aan het werk kunnen. Op tijd ingrijpen voorkomt burn-outs, en aan de bel trekken is een teken van zelfinzicht, niet van ‘zwakte’. Werk aan de winkel dus voor werkgevers: de drempel hiervoor moet omlaag.’

 

Geen beleid

Een goede werk-privébalans is essentieel in het carrièrepad van de ondervraagde medewerkers, zo geeft 60 procent aan. Voor merendeel van de ondervraagde werknemers (34 procent) betekent dit dat zij de vrijheid voelen om zelf controle uit te oefenen op de indeling van werk en privé. Ondanks de groeiende dreiging van burn-outs bij werknemers en de gevolgen voor zowel de professional als de organisatie, heeft slechts een op de drie werkgevers een beleid ten aanzien van de werk-privébalans. Opmerkelijk is dat hetzelfde aantal werkgevers aangeeft dat er geen beleid nodig is.

 

De belangrijkste cijfers op een rij
• 90 procent van de werknemers gelooft dat scheve werk-privébalans de kans op een burn-out vergroot
• twaalf procent van de werknemers verwacht bij ongewijzigde werkomstandigheden binnen een jaar een burn-out
• 74 procent van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde balans
• 74 procent van de werknemers heeft een goede balans wel eens opgeofferd voor het werk
• 53 procent van de werkgevers geeft aan dat een gesprek aangaan met uw werkgever de belangrijkste maatregel is
• 32 procent van de werknemers durft het gesprek aan te gaan
• 31 procent van de werkgevers heeft geen beleid en geeft aan dit niet nodig te hebben.

 

Bron: managersonline.nl

Hulp of advies nodig, lees verder…

Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen, eenvoudiger is niet altijd beter

Uit de beleidsdoorlichting van de Wajong van juni 2018 is gebleken dat het systeem van de verschillende inkomstenregelingen in de Wajong wel erg ingewikkeld is. Bovendien leiden de regelingen er soms toe dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet meer uren willen gaan werken, omdat ze geen hoger inkomen krijgen als ze meer gaan werken.

Ook het oppakken van een studie kan een probleem zijn, omdat Wajongers gekort worden als ze gaan studeren. Soms durven ze niet te gaan werken uit angst hun uitkering kwijt te raken, terwijl ze niet meer terug kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen. Op 3 juni 2019 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om onder andere deze knelpunten op te lossen.

Drie regelingen

Inmiddels kent Nederland feitelijk drie Wajong-regelingen: de oude Wajong van 1998 (oWajong), de Wajong 2010 en de Wajong 2015. De beleidsdoorlichting Wajong heeft laten zien dat de Wajong, met drie verschillende regelingen en verschillen in rechten en plichten tussen deze regelingen, wel erg complex is geworden. Bovendien is er sprake van een aantal knelpunten dat voor de arbeidsparticipatie van Wajongers verkeerd uitpakt. Zo loont werken in de oWajong en (voortgezette) werkregeling Wajong 2010 niet in alle gevallen. De studieregeling in de Wajong 2010 is in feite een financiële drempel die de toegang tot onderwijs in de weg kan staan voor Wajongers die een opleiding willen volgen.
Ook bestaat onder veel mensen in de oWajong en Wajong 2010 de angst dat zij, als zij gaan werken, hun recht op de uitkering verliezen.

Helaas heeft de eerste kamer nog geen besluit genomen over de ingangsdatum.

Bron: salarisnet.nl

Lees hier alles over het wetsvoorstel en de gevolgen.

×