Nieuws

Financieel CV, een voordeel voor u?

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet, dat is het financieel cv.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  heeft dit gelanceerd. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Er zijn verschillende regelingen voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen:
– loonkostenvoordeel,
– de no-riskpolis,
– lage inkomensvoordeel,
– jobcoaching,
– loonkostensubsidie,
– een proefplaatsing.

Overzicht voor werkzoekende EN Werkgever
Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren. De financieel cv-tool produceert automatisch een brief gericht aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.
Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

Online invullen
Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool. Zij kunnen de tool online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Het financieel cv is dan een aanvulling op hun huidige cv.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Het is raadzaam om dit met uw jobcoach in te vullen.

 

Mama Vita Twente: bijeenkomst voor moeders

PILOT BIJEENKOMST REGIO TWENTE 21 MAART 2019
Hierbij nodigen wij alle moeders van kinderen met autisme uit om deel te nemen aan een bijeenkomst van de stichting Mama Vita in de regio Twente. Mama Vita biedt steun aan moeders van alle leeftijden, verschillende achtergronden en met verschillende hulpvragen. De missie van Mama Vita is verbinding en veerkracht creëren tussen moeders zodat ze zichzelf en hun kinderen de beste kansen kunnen bieden met als doel een volwaardige plek in de samenleving. Regiomoeders organiseren elke maand een bijeenkomst met een thema, lezing of workshop.

PROGRAMMA
18.30 – 19.00 uur inloop met koffie, thee en wat lekkers
19.00 – 19.15 uur introductie Mama Vita en regiomoeders Miranda Graziano en Manon Score
19.15 – 20.00 uur voorstel rondje moeders
20.00 – 21.00 uur gelegenheid om vragen te stellen, wat zijn de behoeften of benodigdheden? Daarna met een positief gevoel naar huis.

LOCATIE
ROC van Twente, Gieterij 200 te Hengelo (parkeerplaats voor de deur, op loopafstand van station Hengelo) Verzamelen bij de grote boom in de centrale hal.

AANMELDEN
Via mailadres: twente@mamavita.nl
Kijk voor meer informatie over Mama Vita op onze website www.mamavita.nl

Manon zelfstandig aan de slag

Manon is blij met haar functie op de kinderboerderij, ze gaat nu zelfstandig verder aan de slag bij vakantiepark ’t Hoge Holt in Gramsbergen.

Ze heeft een ruime periode jobcoaching gehad vanwege verschillende gebeurtenissen op het werk die nogal veel invloed hebben gehad op haar functioneren. Ze heeft in verschillende functies gewerkt met telkens andere taken, bijvoorbeeld als schoonmaakster maar ook in de horeca. Inmiddels werkt ze met heel veel plezier op de kinderboerderij van het vakantiepark. Ze krijgt goede ondersteuning van haar werkbegeleider waarop ze ook kan terugvallen wanneer dat nodig is.
Nu is het moment dat ze met een vertrouwd gevoel haar taken kan uitvoeren in een stabiele omgeving. We hebben haar graag geholpen maar zijn ook verheugd dat ze nu zelfstandig verder gaat. We wensen haar heel veel succes en werkplezier!

Manon, succes!

Fieke

Jobcoach

Overstap op arbeidsmarkt vereist scholing

Wanneer iemand zijn baan kwijtraakt, speelt scholing een sleutelrol in het maken van een goede overstap op de arbeidsmarkt. De middelen daarvoor moeten worden gegarandeerd.

Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en sociaal kapitaal. Voor bedrijven en organisaties is arbeid niet alleen een economische productiefactor, maar ook een bron van innovatie en creativiteit. Zeker in tijden van krapte en vergrijzing is het ook vanuit arbeidsorganisaties cruciaal dat mensen op de arbeidsmarkt actief blijven. Als een grote groep mensen geen betaalde arbeid kan verrichten, heeft dat grote gevolgen op individueel ­niveau, in termen van inkomensverlies en de omgekeerde gevolgen van wél werken: afnemende gezondheid en welzijn en een gevoel van uitsluiting.

Sociaal plan
Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie, reorganisaties en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies sneller wijzigen of verdwijnen. Onderzoeksresultaten laten zien dat grotere organisaties vaker beleid en trajecten gericht op VWNW toepassen dan kleine bedrijven. De werkgeversmotieven voor de inzet op van-werk-naar-werk-trajecten lopen uiteen van een economisch belang tot het behouden van de goede reputatie van de organisatie en het gevoel verantwoordelijk te zijn voor het aan het werk houden van individuele werknemers.

Extern bureau
Van de vestigingen uit het onderzoek in de provincie Noord-Brabant die VWNW-ondersteuning aanbieden, schakelen de meeste werkgevers een extern outplacementbureau in (42%). Verder heeft 35% de VWNW-ondersteuning intern georganiseerd via een intern mobiliteitscentrum of interne mobiliteitsfunctionaris. Een op de vijf werkgevers maakt gebruik van een extern mobiliteitscentrum of samenwerkingsverband met andere organisaties.

Het blijkt dat vooral het volgen van training of scholing bijdraagt aan het sneller vinden van nieuw werk. Gemiddeld zijn degenen die een training of scholing volgen bijna een half jaar korter werkloos na ontslag. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend.

Middelen
Scholing speelt dus een sleutelrol in het maken van een goede overstap op de arbeidsmarkt als het werk voor mensen ophoudt. Daarmee moet dan wel tijdig worden begonnen en werknemers dienen open te staan voor dit aanbod.

bron: BN DeStem

De inzet van loopbaanontwikkeling en gebruikmaken van de transitievergoeding is een goed instrument.

Compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De Compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Aanvraag compensatie kost werkgevers een uurtje
Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.
De aanvraag kost de werkgever ongeveer een uur tijd, zo is de verwachting. UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever de compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

Veel documenten nodig voor recht op compensatie
Uit de gegevens moet blijken dat: er sprake was van een arbeidsovereenkomst, hoelang deze overeenkomst duurde, de werknemer ziek uit dienst ging, daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald, hoe die vergoeding is berekend én hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. UWV zal nog een formulier publiceren waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn.
Bron: HR Rendement

Wetswijziging voor de Wajong, de oplossing?

Het kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld voor de Wajong. Hiermee moet de regeling aantrekkelijker worden voor zowel Wajongers als werkgevers. Doel van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong is volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, VVD), om de regelgeving rond de Wajong te vereenvoudigen. Ook is het de bedoeling dat Wajongers er in de nieuwe plannen financieel op vooruit gaan.

staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgens diverse belangenorganisaties, waaronder de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in), de combinatie van FNV CNV VCP, en Wajongers* zelf, pakt het wetsvoorstel echter lang niet altijd positief uit. Zij hebben op diverse punten kritiek op de voorgestelde maatregelen. Volgens hen betekenen deze plannen juist een inkomensachteruitgang voor sommige Wajongers. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre wéér een nieuwe Wajongwet de regelgeving begrijpelijker maakt en het voor Wajongers eenvoudiger wordt om zelf uit te rekenen wat zij per maand overhouden als zij naast hun uitkering werken.

Wat gaat er veranderen?
Belangrijkste punten:
1. De Bremanregeling, werkregeling en voortgezette werkregeling verdwijnen.
2. Maatmanwisseling komt te vervallen
3. Studeren wordt (weer) mogelijk met behoud van uitkering.
4. Wajongers die gaan werken kunnen nooit méér gaan verdienen dan het Wettelijk Minimum Loon (WML).
5. De medische urenbeperking komt te vervallen.
6. Terugvallen op de Wajong blijft mogelijk tot je pensioen.
7. Wijziging van de verplichting om een passend werkaanbod te accepteren (Wajong 2010).
8. De toegang tot de Wajong wordt afgesloten voor personen geboren vóór 1980.
9. Mensen in de oude Wajong kunnen voortaan, net als in de Wajong 2010 en Wajong 2015, op eigen verzoek hun uitkering beëindigen.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?
De staatssecretaris hoopt de nieuwe plannen in 2020 in te kunnen voeren. Momenteel is het ministerie van SZW bezig om de plannen verder uit te werken. Het UWV toetst het wetsvoorstel op uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
Bron: OVAL

Twente pakt malafide zorgaanbieders aan

De veertien Twentse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Die varieert van nader onderzoek tot het doen van aangifte. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt.

Binnenlands bestuur heeft een nieuwsbrief module en gaat nader in op de zorgfraude preventie in Twente.

 

Ontbonden
Het gaat daarbij om vermoedens van gebrek aan kwaliteit en/of vermoedens van niet rechtmatig handelen. Er zijn dit jaar al drie overeenkomsten ontbonden en vijf ingebrekestellingen verstuurd. Bij een aantal andere zal dit naar alle waarschijnlijkheid gaan gebeuren.

Zorggeld
Jaarlijks besteden de Twentse gemeenten circa 250 miljoen euro aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bij drie tot tien procent van de zorguitgaven sprake is van misbruik. ‘Zorggeld moet altijd beschikbaar zijn en blijven voor de mensen die dat nodig hebben’, aldus een woordvoerder van de regio Twente.

Kwaliteitskader
De gemeenten hebben daarom samen met een groot aantal partijen, verenigd in de Twentse projectgroep zorgfraude, het zogeheten barrièremodel ontwikkeld. Het barrièremodel bestaat uit drie fasen. Het begint allemaal bij het Twents Kwaliteitskader, waaraan aanbieders zich moeten houden als het zorg en ondersteuning in de regio wil bieden. Alle inschrijvers op een aanbesteding voor de Wmo of jeugdhulp worden langs deze lat met criteria gelegd. ‘Op deze manier bouwen we in het voortraject een sluisfunctie in’, aldus de woordvoerder. Zo moeten zorgaanbieders financieel gezond zijn. Zorgaanbieders die in het verleden aantoonbaar hebben gefraudeerd of waar de kwaliteit ernstig ondermaats was, krijgen geen overeenkomst. Dat geldt ook voor zorgaanbieders met aantoonbare banden met outlaw motorgangs.

Stoplichtmodel
De tweede stap is de pre-monitoring. Van de aanbieders die de eerste ronde zijn doorgekomen, wordt een risicoschatting gemaakt. Er wordt daarbij bijvoorbeeld nagegaan of bestuurders van de zorginstelling een relevante (werk)achtergrond in de zorg hebben en of de instelling voldoende geschoold personeel in dienst heeft om de zorg te bieden. Als hierbij risico’s worden ingeschat, worden deze in het stoplichtmodel bijgehouden én volgt nader onderzoek. ‘Met het stoplichtmodel brengen we de risico’s op gebrek aan kwaliteit, fraude en ondermijning in beeld’, aldus de woordvoerder.

Verbetermaatregelen
Als een aanbieder op ‘rood’ komt te staan, wordt nadere informatie opgevraagd, wordt de aanbieder opgezocht en/of wordt een onderzoek gestart. De ‘rode aanbieders’ waarover de grootste zorgen zijn, worden besproken op het zogeheten informatieplein Zorgfraude van het regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Gemeenten, het UWV, de Belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie delen daar de beschikbare informatie over de aanbieder. Bij rode aanbieders waarover iets minder grote zorgen zijn, worden nadere gegevens opgevraagd en worden werkbezoeken afgelegd. Daarbij wordt gekeken of de zorgaanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Strafbare feiten
Afhankelijk van de uitkomst van onderzoek moeten aanbieders op last van de gemeenten verbetermaatregelen nemen of wordt de overeenkomst beëindigd. Bij ernstige tekortkomingen of misstanden kunnen gemeenten overgaan tot terugvordering van een deel van het geld dat de aanbieder had ontvangen. Als er vermoedens zijn van strafbare feiten volgt aangifte.

(On)rechtmatig handelen
Er wordt inmiddels sinds vorig najaar met het barrièremodel gewerkt. De open aanbesteding was een van de redenen waarom de regio tot invoering van het barrièremodel is overgegaan. In principe kan iedere aanbieder de markt betreden. ‘We gaan ervan uit dat wat aanbieders bij hun inschrijving aangeven klopt. Bij de meeste aanbieders is dat geen probleem.’ Bij sommige (potentiële) aanbieders zijn er echter twijfels over de kwaliteit en rechtmatig handelen. Die worden extra onder de loep genomen. Circa vijftig aanbieders zijn in deze screening-fase afgevallen. Die hebben uiteindelijk geen contract gekregen.

Twijfels
Over een deel van de aanbieders die wel een contract hebben gekregen, leven ook twijfels. ‘Bijna twintig procent van de aanbieders in Twente heeft een rode kleurindicatie gekregen in het stoplichtmodel. Dat betekent dat we daarbij het risico hoger inschatten op gebrek aan kwaliteit en/of niet rechtmatig handelen. Dat kán zorgfraude zijn’, aldus de woordvoerder. De signalen over dat er mogelijk iets niet pluis is, kunnen van buurtbewoners van zorglocaties komen. ‘Denk aan een 24-uurs zorglocatie waarvan wordt gemeld dat er weinig bedrijvigheid is’, verduidelijkt de woordvoerder. Daarnaast worden dus alle aanbieders gescreend.

Altijd al willen werken bij de Waarbeek?

Donderdag 7 maart is jouw kans op een rondleiding bij de Waarbeek in Hengelo. Kom jij ook kijken bij het gezelligste pretpark van Twente? Dan kunnen we je laten zien welk werk je zou kunnen gaan doen. Ben je enthousiast, ga je graag met mensen om en lijkt het je leuk om de gasten een super leuk dag te bezorgen? Dan is De Waarbeek echt iets voor jou!

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in een seizoenbaan bij de Waarbeek in Hengelo voor 20-38 uur per week, ga dan mee voor een rondleiding op donderdag 7 maart, meer weten…. lees verder en geef je op!

Vragen over de eigen bijdrage WMO of Wlz

Gaat u in 2019 hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen of ontvangt u deze nu al.

Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden (huishoudelijke hulp), begeleiding of heeft u een hulpmiddel nodig? Dan moet u in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. In deze video wordt uitgelegd hoe dat werkt.

 

 

Meer weten? Kijk dan op www.hetcak.nl/wmo

Vragen over Wmo? Bel dan met 0800-1925
Vragen over Wlz of beschermd wonen? Bel dan met 0800-008

Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans beschikbaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.
Het gaat om vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling die in november 2018 zijn opengesteld voor internetconsultatie.

Dit zijn:
1   Conceptbesluit in mindering brengen kosten op transitievergoeding
De wijziging maakt het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden in mindering te brengen op de transitievergoeding…

2   Conceptbesluit loonbegrip
Geregeld is dat het recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in plaats van op het moment dat een arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd. En dat loon per maand kan worden vastgesteld.

3   Conceptbesluit oproepcontracten
Welke arbeidsovereenkomsten worden aangemerkt als oproepovereenkomst? Daarom is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over wanneer sprake is van een oproepovereenkomst.

4   Conceptbesluit Wfsv premiedifferentiatie WW
De financiering van de Werkloosheidswet (WW) door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract: voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten.

5   Conceptbesluit compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging
Voor het in aanmerking komen voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen bij het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever geldt een aantal voorwaarden.

6   Conceptregeling Wfsv premiedifferentiatie
Deze ministeriële regeling wijzigt de Regeling Wfsv naar aanleiding van de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in het kader van de Wab.

Lees het hele document….

Bron: Salarisnet.nl