2e of tweede spoor re-integratie

Re-integratie 2e spoor is een proces waarbij een werknemer die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is en niet kan terugkeren naar de eigen functie, wordt begeleid bij het vinden van passend ander werk buiten de huidige organisatie. Het doel is om de werknemer weer actief te laten deelnemen aan het arbeidsproces, rekening houdend met diens gezondheid en capaciteiten, en zo snel mogelijk een nieuwe geschikte baan te vinden. Dit wordt vaak geregeld in samenwerking met een re-integratiebedrijf om de overgang naar ander werk soepel te laten verlopen. Re-integratie 2e spoor is een verplicht onderdeel van de Wet verbetering poortwachter in Nederland.

Indien dit niet (tijdig) gebeurd, dan kan het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie aan het bedrijf opleggen. Goed om te weten: afhankelijk van de verzekering worden tweede spoor re-integratietrajecten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

Eerst inzicht, daarna maatwerk met re-integratie 2e spoor

Als jobcoaching gedurende het eerste verzuimjaar niet voldoende is voor een werknemer om terug te keren naar zijn werkplek, biedt een tweede spoortraject de oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in deze vorm van re-integratie en helpen de werknemer bij het vinden van passend werk en de integratie na ziekte.

We starten met een analyse van de situatie in samenwerking met de werkgever.
Na een intakegesprek met de medewerker stellen wij een concreet re-integratieadvies op, inclusief een op maat gemaakt traject. Voordelen van een 2e spoor traject bij De Overstap, het gebruik van ons uitgebreide netwerk en onze expertise in jobfinding, jobcarving, empowerment en sollicitatieondersteuning.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Wij hebben ook veel ervaring en kennis in huis van de doelgroep welke een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Denk daarbij aan o.a. Wajong, WIA/WAO, WWB, Participatiewet, ziektewet e.d. We beschikken over professioneel en deskundig opgeleide medewerkers die coaching, empathie, eerlijkheid en respectvol handelen centraal stellen in hun werk.

Hoe helpen wij u met re-integratie tweede spoor

De Overstap helpt u met de volgende stappen in het proces:

 • Uitgebreide Intake. Verwachtingen, doelstellingen en re-integratieafspraken worden vastgelegd in het re-integratieplan.
 • Assessment. De werknemer wordt bewust van zijn kwaliteiten, vaardigheden, interesses en zijn beschikbare netwerk voor de re-integratie.
 • Loopbaanadvies (optioneel). Ons testcentrum helpt om passende functies en beroepen te onderzoeken op basis van de kwaliteiten van uw werknemer.
 • Arbeidsmarktoriëntatie. Geschikte functies voor uw werknemer worden getoetst op haalbaarheid (regio, vraag en aanbod), en niet-haalbare beroepen worden uitgesloten.
 • Arbeidsmarktbenadering. Onder begeleiding werkt uw werknemer aan het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken, die in samenwerking met De Overstap gedegen worden voorbereid.

Goed om te weten

De Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter is een hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. In dit document staat kort uitgelegd wat u moet doen als een van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt. Vanaf de eerste ziektedag tot aan het moment dat uw werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. Er staat in wat uw taken zijn bij een kortdurende ziekte. Maar ook wat u moet doen als uw werknemer na langere arbeidsongeschiktheid moet re-integreren.

De Quick start is geen vervanging voor de Werkwijzer Poortwachter. Daarin vindt u uitgebreidere informatie. Let op: De Werkwijzer Poortwachter is op 1 augustus 2022 voor het laatst aangepast. De Werkwijzer wordt niet meer vernieuwd. Belangrijke veranderingen en nieuws vindt u op uwv.nl.

Meer informatie over re-integratie tweede spoor

Op zoek naar de juiste aanpak voor uw werknemer? Neem vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken of vraag een offerte aan.

Download onze folder

"Weer aan het werk dankzij tweede spoor re-integratie"

Jarno

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen:

Wat is 2e spoor re-integratie?
Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt, of ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet de werkgever samen met de medewerker aan reintegratie werken. Het doel is om de medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen. Dit heet reintegratie.

Er zijn verschillende trajecten:

 • Re-integratie eerste spoor – Het terugkeren van de zieke medewerker naar zijn eigen of ander werk bij zijn/haar eigen werkgever.
 • Re-integratie tweede spoor – Zodra duidelijk is (in elke geval in het tweede verzuimjaar) dat er geen passend werk te krijgen is bij de huidige werkgever maar wél bij een andere werkgever zal dit traject ingezet worden. De Overstap werkt nauw samen met bedrijfsartsen, het UWV, arbeidsdeskundigen, gemeenten en arbodienstverleners en kan gebruik maken van een groot werkgevers netwerk. De Overstap is gespecialiseerd in re-integratie 2e spoor.

 

Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de Wet verbetering poortwachter opgesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet.

Bij re-integratie tweede spoor is het einddoel helder
Zorgen voor een passende werkplek voor de werknemer buiten het bedrijf. Een dergelijk traject is wel aan strikte regels gebonden.

Hoe ziet een tweede spoortraject eruit?

Vooraf maakt De Overstap heldere afspraken en leggen deze vast in een trajectplan met bijbehorende offerte.  De loopbaanadviseur gaat van start met een grondige analyse van de situatie en een inventarisatie van de redenen waarom gezocht moet worden naar een baan buiten het bedrijf. Daarna wordt de richting bepaald voor het zoeken van een nieuwe werkplek. Op dat moment is helder waar ieder zich aan moet houden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een trajecten kan de volgende onderdelen bevatten:

 • Loopbaanonderzoek; voor het bepalen van de zoekrichting
 • Trainingen of interventies; voor het aanleren van vaardigheden of het oplossen van knelpunten
 • Jobhunting; contacten met potentiële werkgevers en acquisitie van vacatures
 • Coaching en begeleiding van de werknemer; over knelpunten in het huidige functioneren, inzicht verkrijgen in de belastbaarheid en aandachtspunten voor (toekomstige) werkhervatting
 • Sollicitatietraining en gespreksvoering.

De volgende formele stappen zijn ook belangrijk om te weten:

 • Week 1: De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week6: De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
 • Week 8: De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak op.
 • Week 41; Ziekmelding UWV: Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt de werkgever langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV.
 • Week 52 Eerstejaarsevaluatie: Na 52 weken kijken de werkgever en werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers?
 • Week 87 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.
 • Week 91: Eindevaluatie In week 91 vullen werkgever en werknemer samen het formulier Eindevaluatie in.
 • Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag. Uiterlijk in week 93 zorgt werkgever ervoor dat werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.
 • Week 104: WIA-uitkering: Als de WIA-aanvraag is toegekend aan uw werknemer na 104 weken ziekte dan volgt ontslag. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet werkgever het loon van uw werknemer nog een jaar doorbetalen en tevens zorg dragen voor de re-integratie.
Bel me terug
×

×