Verbeteringen bij werken met een beperking

Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet de staatssecretaris voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. De staatssecretaris stuurde haar offensief naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong ging in internetconsultatie.

Als iemand met een arbeidsbeperking een dag extra gaat werken, dan moet de arbeidsbeperkte ook meer loon overhouden. Heeft een werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle drie op dezelfde dag binnen komen. Als iemand na een psychische inzinking de stap naar werk zet en het wil toch niet, dan moet deze terug kunnen vallen op de oude uitkering. Dat stelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken.

Vier ijkpunten bij werken met een beperking

Het kabinet zet samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier ijkpunten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:
1.  Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
2.  (meer) Werken wordt aantrekkelijker
3.  Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
4.  Duurzaam werk wordt gestimuleerd

werken met een beperking

Voorstellen werken met een beperking

Op basis van de vier genoemde ijkpunten werkt de staatssecretaris de volgende voorstellen uit:

1 Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden:
•  Vereenvoudiging loonkostensubsidie
– Eén landelijke loonwaardemethodiek
– Een kwaliteitstandaard voor uitvoering loonwaardebepaling en stroomlijning administratieve processen
– Forfaitaire loonkostensubsidie
– Verduidelijking reikwijdte toepassing loonkostensubsidie
•  Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach
•  Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding
•  Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten
•  Benutting van de laagste loonschalen in cao’s
•  Vereenvoudiging banenafspraak en quotum

2 Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen:
•  Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie
•  Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken
•  Simpel switchen in de participatieketen

3 Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden:
•  De matching in de arbeidsmarktregio’s en landelijk structureel versterken
•  Extra impuls Perspectief op werk
•  Extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het pro/vso-onderwijs
•  Stimuleren beschut werk

4 Het bijdragen aan duurzaam werk:
•  Het belang van duurzaam werk
•  Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet
•  Structureel loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak

De staatssecretaris heeft maar één doel: zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking voor een eerlijk loon kunnen werken en aan het werk kunnen blijven. Zij vindt het belangrijk dat de afgesproken 125.000 banen er komen voor deze mensen. Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook mensen die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen aannemen en zij kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn. Dat gaat steeds beter, maar nog niet altijd soepel.

Werken met een beperking moet beter kunnen

Werkgevers hebben soms met verschillende formulieren en regels te maken als ze mensen uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Ook kan het nu zijn dat iemand die meer uren gaat werken, niet meer geld gaat verdienen. Werkgevers en werknemers weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. En mensen verliezen soms het recht op hun oude uitkering als ze gaan werken, waardoor het onveilig voelt om de uitkering te verlaten. Dat moet dus beter.

Van Ark:

“De verbeteringen in dit brede offensief komen uit de praktijk. Ik merkte het afgelopen jaar dat iedereen achter het doel staat om te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken en dat werk loont. De ideeën over oplossingen lopen soms uiteen, maar het breed offensief is er wel voor iedereen. En de uitwerking doen we met iedereen. Stap voor stap.”

Born: Salarisnet.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×