Staatssecretaris komt met goede plannen voor Arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen aan dat als alternatief voor het gesneuvelde loondispensatieplan moeten dienen. De maatregelen moeten het voor werkgevers makkelijker maken arbeidsgehandicapten aan te nemen, zonder dat het voor werknemers ingewikkelder wordt.
Standaardmethodiek loonwaardebepaling
Van Ark wil dat de loonkostensubsidie vereenvoudigd wordt. Vooral werkgevers die in verschillende regio’s opereren hebben nog veel rompslomp als gevolg van uiteenlopende werkwijzen van gemeenten. Zo wil de staatssecretaris een einde maken aan de verscheidenheid in loonwaardemetingsmethodes. ‘Het is veel logischer om te komen tot één landelijke standaardmethodiek voor de loonwaardebepaling waar alle betrokken partijen vertrouwen in hebben’, laat zij de Tweede Kamer weten. ‘De uitvoering blijft dan decentraal: gemeenten maken zelf afspraken met professionals in hun regio die de loonwaardebepaling daadwerkelijk doen.’ Ook over de toekenning en uitbetaling van de loonkostensubsidie wil Van Ark meer duidelijkheid. Zij gaat daarover onder meer met gemeenten in gesprek.

Vrijlating
Ook overweegt Van Ark een vrijlating in te stellen voor arbeidsgehandicapten die parttime werken. Tot nu toe worden verdiensten uit betaalde arbeid geheel afgetrokken van de bijstandsuitkering, waarop veel arbeidsgehandicapten die niet fulltime kunnen werken zijn aangewezen. Een vrijlating zou inhouden dat ook deeltijd werken gaat lonen voor de doelgroep.

Werkgeversservicepunten prominenter aanwezig
Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden, wordt ook beargumenteerd in de brief. UWV en gemeenten moeten er volgens Van Ark dan ook voor zorgen dat werkgeversservicepunten prominenter aanwezig en inzichtelijker worden. De staatssecretaris verwacht voor 2019 nog met voorstellen daartoe te komen.

Inkoop meetellen voor quotum
Een andere manier om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen, is het bijslijpen van de Wet banenafspraak en de quotumregeling arbeidsbeperkten. Zo wil Van Ark dat de inkoop van diensten door de overheid bij werkgevers van arbeidsgehandicapten (ook bekend als social return) mee gaat tellen bij de quotumregeling. Een woordvoerder van Van Ark verzekert dat het zeker niet de bedoeling is dat op die manier mensen dubbel worden meegerekend. ‘Het gaat echt om de banen. Het is helaas niet zo simpel dat een werknemer simpelweg meetelt in de sector [publiek of privaat, red.] waarin de betalende werkgever valt.’ Daarnaast wil Van Ark werkgevers belonen die meer arbeidsbeperkten in dienst nemen dan de norm is.

Eén Wajong-regeling
Wajong’ers moeten volgens Van Ark gestimuleerd worden om betaald werkt te gaan doen door de Wajong (die nu nog drie verschillende regelingen kent) eenduidig te maken. Daarbij is ook van belang dat Wajong’ers hun uitkeringsrecht niet kwijtraken zodra zij aan het werk gaan.

Tandje bij met beschut werk
Tot slot wil Van Ark dat gemeenten er een tandje bijzetten het beschut werk. Ze wil onder meer bevorderen dat gemeenten kennis, ervaringen en werkwijzen uitwisselen. Daarbij worden Den Haag, Den Bosch en Almere als positieve voorbeelden genoemd. Verder wil de Staatssecretaris dat mensen met een arbeidsbeperking makkelijker kunnen switchen tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk en tussen beschut werk en een reguliere baan. ’Net zo belangrijk is het dat mensen kunnen terugvallen op beschut werk als het niet blijkt te lukken in een reguliere baan’, schrijft zij de Tweede Kamer. ‘Beschut werk moet er zijn voor iedereen die het structureel of tijdelijk nodig heeft.’ Van Ark zegt toe voor de begrotingsbehandeling een verdere uitwerking van haar voorstellen met de Kamer te delen. Dat zal volgens haar woordvoerder niet voor mid-november zijn.’

Bron: Binnenlandsbestuur

Vragen? Laat u terug bellen

×