Ministerie komt met belangrijke beleidswijzigingen voor 2019 en 2020

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in zijn begroting een aantal beleidswijzigingen opgenomen waaronder structureel loonkostenvoordeel voor banenafspraak en scholingsbelemmerden, de Wet arbeidsmarkt in balans en de vervanging van de Wet DBA. Maar denk ook aan de Brexit en de laatste stap van herziening van het wettelijk minimumloon. Wat staat er op stapel in 2019 en 2020?

1 LKV voor banenafspraak en scholingsbelemmerden
Het Loonkostenvoordeel voor Banenafspraak en scholingsbelemmerden is niet langer beperkt tot 3 jaar maar geeft met ingang van 2020 structureel recht op LKV.  De uitbreiding is bedoeld om het arbeidsmarktperspectief van mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te vergroten.

2 Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Met het oog op het aanbrengen van een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten werkt het kabinet meerdere maatregelen uit. Het gaat hierbij om:
•een nieuwe ontslaggrond invoeren,
•de mogelijkheden om een flexibele arbeidsovereenkomst aan te gaan te verruimen waar de aard van het werk dit vereist,
•de proeftijd te verlengen,
•de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten te verlagen en tegelijkertijd vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding te laten ontstaan,
•regels te stellen ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten,
•te bewerkstelligen dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling wordt voorkomen,
•een WW-premie in te voeren waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm en de sectorpremies af te schaffen.

De beoogde invoeringsdatum van de Wab is 1 januari 2020.
3 Vervanging Wet DBA
Het kabinet werkt in 2019 maatregelen uit ter vervanging van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) waarmee, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

4 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Voor het jaar 2019 wordt € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van randvoorwaarden daarvoor.

5 Herziening wettelijk minimumloon
In 2017 is besloten tot een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Als laatste stap per 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar), recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

6 Herziene Detacheringsrichtlijn
De Raad van Ministers van de EU is op 21 juni 2018 formeel akkoord gegaan met de herziene Detacheringsrichtlijn. De implementatie van deze richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/957) moet uiterlijk 30 juli 2020 zijn afgerond.  De herziene Detacheringsrichtlijn vervangt de huidige detacheringsrichtlijn uit 1996 en bevat onder meer een gewijzigde definitie van loon. Daarnaast krijgen gedetacheerde werknemers na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland met uitzondering van de regels met betrekking tot ontslag en aanvullend pensioen.

7 Brexit
Het Verenigd Koninkrijk treedt in maart 2019 uit de EU. Als er op dat moment geen uittredingsakkoord is afgesproken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, zal onder meer de toegang tot de arbeidsmarkt voor VK-burgers die in Nederland werken voor 29 maart 2019 via nationale wetgeving moeten worden geregeld.
Om voorbereid te zijn wordt een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voorbereid en wordt bezien of aanpassing van sociale verzekeringswetten nodig is.

8 Meldingsplicht voor dienstverleners uit EU
De meldingsplicht voor dienstverleners uit de Europese Unie wordt in 2019 ingevoerd voor dienstverleners uit andere lidstaten die hun werknemers in Nederland laten werken. Dit betekent dat dienstverrichters uit andere lidstaten die werkzaamheden in Nederland starten, hiervan melding moeten doen. De invoering van de meldingsplicht gaat samen met een communicatiecampagne.

9 Programma Preventie van beroepsziekten
Het in 2018 gestarte vierjarige programma Preventie beroepsziekten, nu gericht op veilig werken met gevaarlijke stoffen, bereidt in 2019 de toevoeging voor van het onderwerp Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk.

10 Effect wijziging Arbowet
De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is per 1 juli 2018 volledig van kracht. In 2019 zullen onderzoeken worden gedaan en data worden verzameld om in 2020 te kunnen vaststellen welk effect de wetswijziging en de beleidsmatige inzet op het versterken van de arbeidsgerelateerde zorg heeft gehad.

11 Eerlijk, gezond en veilig werk
In het regeerakkoord is geld beschikbaar gesteld voor het intensiveren van de handhavingsketen op eerlijk, gezond en veilig werk. Doel hiervan is onder meer het bevorderen van goed werkgeverschap. Een speerpunt in 2019 is het verbeteren van de preventie in bedrijven

12  Innovatie Arbobeleidscyclus
Ongevallen en beroepsziekten komen nog steeds veel voor. Een betere naleving vooral bij kleinere bedrijven is nodig.  Bezien wordt of de arbobeleidscyclus op onderdelen kan worden aangescherpt.

Bron: salarisnet.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×