Proefplaatsing…..?

Onbekend maakt onbemind, gelukkig is dat niet altijd zo. Een werknemer met een arbeidsbeperking is
vaak prima geschikt of geschikt te maken voor een functie binnen uw bedrijf. Om dit uit te vinden of dat
zo is, kunt u met toestemming van UWV een proefplaatsing aanvragen. De aspirant werknemer kan dan
in principe twee maanden bij u komen werken met behoud van zijn uitkering. Deze periode is gelijk aan
een gewone proeftijd en vaak voldoende om te zien of de werknemer geschikt is. U hoeft tijdens de
proefplaatsing geen loon te betalen.

 

Voor wie is de proefplaatsing bedoeld?

Het is alleen bedoeld voor werknemers met op het moment van indiensttreding een WAO, WIA, WAZ,
Wajong, ZW of WW*-uitkering hebben.

 

Wij helpen u!

U zou het wel willen proberen maar u vind het te complex. Geen probleem!
We zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met deze doelgroepen en helpen u graag voort met alle aspecten, van (administratieve) aanvraag tot en met de feitelijke coaching van de werknemer.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– De aspirant werknemer heeft een uitkering van UWV.
– Tijdens de proefplaatsing sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af voor de aspirant werknemer.
– U biedt de aspirant werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan van minimaal 6
maanden.
– Het dienstverband omvat minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

 

Hoe vraagt u een proefplaatsing aan?

De werkgever vraagt samen met de aspirant werknemer de proefplaatsing aan bij UWV op het formulier
“Aanvraag proefplaatsing” (www.uwv.nl).

 

Beslissing UWV

Op basis van de aanvraag beoordeelt UWV of een proefplaatsing nodig is voor de werknemer met een
arbeidsbeperking, voor hoe lang de proefplaatsing geldt, zijn geschiktheid voor de functie en persoonlijke omstandigheden. Pas na de goedkeuring van UWV mag de proefplaatsing starten.
Deze duurt in principe maximaal twee maanden in sommige gevallen mag dat langer, maar nooit langer
dan 6 maanden. Hierbij spelen de o.a. volgende zaken een rol; hoe ingewikkeld is het werk, de ernst
van de ziekte of handicap van de aspirant werknemer.

 

*Extra voorwaarden voor WW’er
De aspirant werknemer dient minimaal drie maanden werkloos zijn en zonder hulp moeilijk aan werk
komen. In geval korter dan drie maanden werkloos, kan UWV een uitzondering maken waardoor UWV
alsnog instemt met een proefplaatsing. De werknemer is jonger dan 27 jaar en heeft geen
startkwalificatie, dus geen havo-, vwo-, mbo-niveau-2-diploma of hoger diploma. Of, als de aspirant
werknemer voor zijn WW-uitkering langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg
en niet meer kan werken in zijn oude functie.

Proefplaatsing, hier uw bewaarexemplaar…

 

 

 

Vragen? Laat u terug bellen

×