WMO bijdrage per 2020 bekend

Het Kabinet is voornemens om per 1 januari 2020 een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand in te voeren voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is ook bekend als het abonnementstarief.

Wat verandert in 2020 in het beleid?

In 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is uiteraard nog wel relevant in geval van minimabeleid. De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.

Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Gemeenten hebben daarnaast de vrijheid om ook andere algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te brengen.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Vanf zorgjaar 2020 wisselen alleen gemeenten en het CAK gegevens met elkaar uit. Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij het CAK.
Wmo-klanten ontvangen de factuur voor het abonnementstarief per maand (dus 12 per jaar) en niet meer voor een periode van vier weken (13 perioden).

Dit blijft hetzelfde

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan. Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke vrijstellingen en de anticumulatieregeling. Daarnaast blijft de mogelijkheid tot peiljaarverlegging bestaan voor klanten in gemeenten die minimabeleid toepassen.

Meer informatie

Op de dossierpagina abonnementstarief Wmo leest u alles over de invoering van het abonnementstarief.

Vragen? Laat u terug bellen

×