Re-integratie zieke werknemers tijdens corona-situatie

Door de corona-maatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of geheel stil komen te liggen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een bedrijfssluiting waardoor de werknemer niet kan starten met het uitvoeren van aangepaste werkzaamheden. Of de werknemer kan niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts vanwege de quarantainemaatregelen.

Risico loonsanctie

Als werkgever wilt u voorkomen dat bij de WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte wordt tegengeworpen dat tijdens de corona-crisis onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht, met een loon-sanctie als gevolg. Hiermee loopt u namelijk het risico dat het loon van de zieke werknemer een extra jaar doorbetaald moet worden.

Houdt het UWV rekening met vertraging van de re-integratie?

Ja. Het UWV realiseert zich dat de huidige situatie ertoe kan leiden dat niet voldoende aan re-integratie gedaan kan worden. Of dat de verplichte procedure bij het UWV niet tijdig doorlopen kan worden. Reden waarom het UWV een notitie heeft opgesteld (Addendum) waarin zij uitlegt hoe bij de beoordeling van re-integratie verplichtingen met de corona-situatie rekening wordt gehouden.

WIA-beoordeling UWV tijdens corona-situatie

Uitgangspunt van de WIA-beoordeling is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Als de beoordeling van het re-integratieverslag leidt tot de conclusie dat de werkgever onvoldoende aan re-integratie van zijn zieke werknemer heeft gedaan, onderzoekt het UWV of er verzachtende omstandigheden gelden in verband met de corona-situatie.

Wanneer is er géén sprake van verzachtende omstandigheden?

Het UWV gaat er vanuit dat onderzoek in het kader van het 1e Spoor gewoon kan worden uitgevoerd. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan moet u als (arbo-dienst van) werkgever zoeken naar andere manieren om dit onderzoek tóch te kunnen uitvoeren. Het UWV gaat ervanuit dat het 2e Spoor zoveel mogelijk wordt voortgezet. Re-integratie bureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen op afstand organiseren.

Dreigende betalingsonmacht van werkgever is geen reden om van een loondoorbetalingsverplichting af te zien. Het feit dat een werkgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, betekent niet dat de re-integratie dan maar als “voldoende” beschouwd wordt. Het kan evenmin gelden als een rechtvaardigingsgrond voor “onvoldoende inspanningen”. Het UWV gaat er vanuit dat werkgever in dat geval een beroep doet op het Noodfonds (NOW) en/of in aanmerking komt voor een bedrijfskrediet.

Wanneer is er wél sprake van verzachtende omstandigheden

Door een verplichte bedrijfssluiting kan de zieke werknemer niet (in eigen of ander werk) bij de eigen werkgever re-integreren. De werkgever kan geen uitvoering geven aan het 2e spoor.  Denk daarbij aan situaties waarbij er sprake is van een bedrijfssluiting van de nieuwe werkgever, het niet kunnen uitvoeren van vrijwilligerswerk / opdoen arbeidsritme of de werknemer beschikt niet over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand. De werknemer kan fysiek geen passend werk uitvoeren, bijvoorbeeld door werkvermindering bij werkgever of het niet kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op de werkplek.

Hoe zorgt het UWV ervoor dat het opleggen van een loonsanctie in deze corona-situatie zorgvuldig gebeurt?

Voordat een loonsanctie daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd, vraagt het UWV  een bindend advies aan de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC). De LLC bekijkt of het besluit redelijk is, voldoende is gemotiveerd én of het standpunt van de werkgever daadwerkelijk is betrokken bij de (voorgenomen) loonsanctie. Daarbij zal de LLC rekening houden met de invloed die de corona-situatie op de inspanningen van de werkgever heeft (gehad).

Kunt u re-integratie inspanningen tijdens de corona-situatie laten toetsen (deskundigenoordeel)?

Ja. Ook in deze periode kan door werkgevers en werkgevers bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Het onderzoek zal door het UWV zo veel mogelijk op basis van schriftelijke informatie en op afstand worden uitgevoerd. Het UWV realiseert zich wel, dat het op dit moment niet altijd mogelijk is om tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld in geval van een noodzakelijk fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts. Is hiervan sprake, dan zal werkgever later niet door het UWV worden verweten dat er bij stagnatie in de re-integratie geen deskundigenoordeel is gevraagd.

 

Bron: Nysingh advocaten en notarissen, UWV Werkwijzer Poortwachter

Vragen? Laat u terug bellen

×