Werkgevers ervaren regeldruk bij re-integratie zieke werknemer

Het niet ontslaan van zieke werknemers om bedrijfseconomische redenen, re-integratie van het tweede spoor en een dossier bijhouden tijdens re-integratie zijn volgens werkgevers de drie SZW-regels waar de meeste regeldruk wordt ervaren. Ook de privacy bij zieke werknemers in relatie tot re-integratietaken zien werkgevers als belemmerend.

Dit blijkt uit het onderzoek Ervaren regeldruk werkgevers, Percepties van werkgevers over SZW-regelgeving en mogelijkheden voor vermindering van die ervaren regeldruk. Het onderzoek biedt inzichten in welke regels als het meest belastend worden ervaren door werkgevers en de oorzaak van dit gevoel.

Er zijn 18 regels op SZW-gebied onderzocht.  Van de 18 geselecteerde regels worden door de werkgevers de laagste scores gegeven aan regels vanuit de SZW-domeinen arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen (vooral de Wet werk en zekerheid), sociale zekerheid (in het bijzonder de Wet verbetering poortwachter) en Arbeidsmarkt (de Participatiewet). Van het domein gezond- en veilig werken is ook een aantal regels getoetst. Deze leiden gemiddeld tot minder ervaren regeldruk.

Het betreft de volgende regels:
1.  Het verkrijgen van een no-riskpolis voor een medewerker vanuit WIA, Ziektewet of Wajong.
2.  Het vaststellen dat de aangenomen werknemer in het doelgroepregister banenafspraak van UWV is opgenomen.
3.  Werkgever moet de identiteit van het personeel van onderaannemers controleren in verband met ketenaansprakelijkheid.
4.  Werkgever moet het netto minimumloon uitbetalen op een bankrekening en mag daarop geen inhoudingen doen.
5.  Als werknemer het bevallingsverlof flexibel wil opnemen, moet zij dat uiterlijk 3 weken nadat het bevallingsverlof is ingegaan verzoeken aan werkgever. Werkgever moet reactie geven binnen 2 weken nadat verzoek is ingediend. Werkgever kan ter controle een administratie bijhouden tijdens het flexibel opnemen van bevallingsverlof.
6.  Werkgever moet werknemers met zorgverlof en/of calamiteitenverlof doorbetalen.
7.  Arboregels in relatie tot milieuregels (waaronder REACH-regelgeving).
8.  Arboregels in relatie tot werknemers onder de 18 jaar.
9.  Controle door de Inspectie SZW op het naleven van regels omtrent gezond en veilig werken.
10. Werkgever moet dossier bijhouden tijdens re-integratie van zieke werknemers.
11. Bij ziekmelding en re-integratie mag een werkgever niet vragen naar beperkingen als gevolg van de ziekte.
12. Werkgever moet, als vastgesteld is dat de zieke werknemer niet meer terug kan keren in het bedrijf, de werknemer ondersteunen bij het re-integreren bij een andere werkgever.
13. Werkgever moet werknemer bij ziekte doorbetalen.
14. Werkgever moet een maand voor het einde van een contract voor bepaalde tijd (van 6 maanden of langer) aangeven of men het contract wil verlengen of niet en zo ja tegen welke voorwaarden.
15. Werkgever kan in de regel maximaal drie tijdelijke contracten aangaan in maximaal 2 jaar voordat een vast contract ontstaat.
16. Werkgever moet kunnen onderbouwen waarom hij een redelijke grond voor ontslag heeft.
17. Werkgever moet er voor zorgen dat er een juiste transitievergoeding berekend wordt bij ontslag werknemer.
18. Werkgever mag zieke werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Verder lezen..

Gelet op de uitgebreide kennis en ervaring met bovengenoemde onderwerpen, kan De Overstap u wellicht van dienst zijn.

Bron: Salarisnet.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×