Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de Wet verbetering poortwachter opgesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet.

Bij re-integratie tweede spoor is het einddoel helder
Zorgen voor een passende werkplek voor de werknemer buiten het bedrijf. Een dergelijk traject is wel aan strikte regels gebonden.

Hoe ziet een tweede spoortraject eruit?

Vooraf maakt De Overstap heldere afspraken en leggen deze vast in een trajectplan met bijbehorende offerte.  De loopbaanadviseur gaat van start met een grondige analyse van de situatie en een inventarisatie van de redenen waarom gezocht moet worden naar een baan buiten het bedrijf. Daarna wordt de richting bepaald voor het zoeken van een nieuwe werkplek. Op dat moment is helder waar ieder zich aan moet houden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een trajecten kan de volgende onderdelen bevatten:

 • Loopbaanonderzoek; voor het bepalen van de zoekrichting
 • Trainingen of interventies; voor het aanleren van vaardigheden of het oplossen van knelpunten
 • Jobhunting; contacten met potentiële werkgevers en acquisitie van vacatures
 • Coaching en begeleiding van de werknemer; over knelpunten in het huidige functioneren, inzicht verkrijgen in de belastbaarheid en aandachtspunten voor (toekomstige) werkhervatting
 • Sollicitatietraining en gespreksvoering.

De volgende formele stappen zijn ook belangrijk om te weten:

 • Week 1: De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Week6: De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
 • Week 8: De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak op.
 • Week 41; Ziekmelding UWV: Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt de werkgever langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV.
 • Week 52 Eerstejaarsevaluatie: Na 52 weken kijken de werkgever en werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers?
 • Week 87 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.
 • Week 91: Eindevaluatie In week 91 vullen werkgever en werknemer samen het formulier Eindevaluatie in.
 • Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag. Uiterlijk in week 93 zorgt werkgever ervoor dat werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.
 • Week 104: WIA-uitkering: Als de WIA-aanvraag is toegekend aan uw werknemer na 104 weken ziekte dan volgt ontslag. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet werkgever het loon van uw werknemer nog een jaar doorbetalen en tevens zorg dragen voor de re-integratie.

Vragen? Laat u terug bellen

×